Parkman Mountain-Gilmore Peak-Sargent Mountain 6/20/2012 - ghostflowers